top of page

Åpenhetsloven

I henhold til Åpenhetsloven av 01.juli 2022 har vi gjennomgått våre leverandører og legger ut rapport om funnene våre her.
Se resultatene og lenke til rapporten i seksjonene under.  

Resultat fra våre leverandører 

Som en vurdering gjort i samråd med Ignite Procurement, fant vi 16 av 48 leverandører som vi forspurte om besvarelse på spørreundersøkelse om HMS, arbeidsvilkår og menneskerettigheter i organisasjonen i 2023 og som vi har undersøkt videre i vår aktsomhetsvurdering.

 

Disse leverandørene har høyere risiko for brudd på områdene basert på tilhørighet innenfor industri, sosiale eller geografi-områder med et høyere risikomoment.
Vi ba om bekreftelse på at arbeidsloven og menneskerettigheter blir fulgt, og hvilke sertifiseringer som er gjeldende hos dem. 

Undersøkelsene 

Vi sendte ut to undersøkelser- en på norsk og en på engelsk.

Av disse fikk vi svar fra 57 % på den norske og 33 % av de engelske leverandørene. 
Vi gjennomgikk en vurdering av risikoen for brudd på åpenhetsloven basert områdene industri, sosiale risikoer og geografi, basert på svarene fra leverandørene og tidligere kjente faktorer. 

Besvarelsene tyder på at det er mer fokus på HMS arbeid og at området vil få økt fokus fremover fra flere leverandører. Det blir spennende å se hvordan dette gjenspeiler seg i neste års rapport. 

Det ble ikke funnet noen avvik som krever ytterligere tiltak.

I og med at dette er det første året denne kartleggingen gjennomføres har vi flere tiltak som vi vil gjennomføre i aktsomhetsvurderingen neste år, som å få signatur på spørreskjemaet og å sende ut undersøkelsene tidligere slik at leverandørene får bedre tid til å svare. 

Arbeid med Åpenhetsloven

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Les mer om Åpenhetsloven hos Lovdata.

Forespørsler

Etter åpenhetsloven kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan Kiesel Norge AS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

Ut fra loven kan vi avslå følgende krav om informasjon hvis:

•kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder

•kravet er åpenbart urimelig

•den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold

•den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår

•krav kan også avslås hvis de er i konflikt med gjeldende lovgivning, eksempelvis personopplysningsloven og sikkerhetsloven.

Behandlingen av informasjonskrav skal skje etter kravene i Åpenhetsloven. Opplysningene skal gis skriftlig og skal være tilstrekkelige og forståelige.

Kiesel AS skal gi informasjon innen rimelig tid og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt. Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det uforholdsmessig belastende å svare på forespørselen om informasjon innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt.

 

Kiesel Norge AS skal da, senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes.
 

Dersom Kiesel avslår en anmodning om informasjon, skal selskapet informere om det rettslige grunnlaget for nektelsen, retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er tilsyns- og veiledningsorganet.

Les vår rapport for Åpenhetsloven for 2022 
 

 

                       

 

 

 

 

 Les våre retningslinjer for arbeid med Åpenhetsloven
 

Etiske retningslinjer 

Vi også også utviklet etiske retningslinjer for bruk internt av ansatte, av våre kunder og leverandører. 

 

 

 

 

 

 

Les våre etiske retningslinjer 

 

 

Send eventuelle spørsmål til info@kiesel.no

Kontakt

Har du spørsmål om Åpenhetsloven eller gjennomgangen av våre leverandører? Benytt kontaktinformasjonen til høyre og send oss en epost:

bottom of page